Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Ogłoszenie
2020-05-07
Wprowadzone ograniczenia przemieszczania się ze względu na stan epidemii w szczególny sposób wpływa na los osób narażonych na przejawy przemocy domowej. W związku z tym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowało praktyczny poradnik zawierający wskazówki dla osób zagrożonych przemocą.

Poradnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii.

Jeśli doświadczasz przemocy albo słyszysz lub podejrzewasz, że komuś w twoim sąsiedztwie dzieje się krzywda koniecznie zadzwoń na policję - 997 lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy - 783 827 906.
Ogłoszenie
2020-05-07
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Komenda Powiatowa Policji uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol”, która umożliwia uzyskanie wsparcia i niezbędnej informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie internetowej  https://twojparasol.com/.

Ponadto na terenie Gminy został uruchomiony telefon zaufania dla ofiar przemocy domowej. Pomoc możesz uzyskać pod numerem telefonu: 783 827 906.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2017
2020-01-13
I n f o r m a c j a
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 skierowany dla mieszkańców Naszej Gminy przy współpracy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 PLN dla osoby w rodzinie.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy będą wydawać skierowania na nową edycję pomocy w formie żywności. Ilość skierowań ograniczona. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób niepełnosprawnych, samotnych, w podeszłym wieku oraz osób z rodzin niepełnych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu - z miesiąca w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.:
 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenie rodzinne i pielęgnacyjne,
 • renty i emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłat rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.
Ponadto w ramach pomocy żywnościowej prowadzone będą dodatkowe obowiązkowe działania tj. warsztaty dietetyczne, warsztaty kulinarne dla rodzin objętych wsparciem. Działania te realizowane będą na terenie Naszej Gminy.

 Wszelkie informacje dot. pomocy w formie żywności uzyskać można w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr telefonu 16 622 36 70 lub 16 622 36 31 wew. 111, 112, 121.
Apel
2019-12-06
W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych tj. obniżeniem temperatury Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wiązownicy jak co roku zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Wiązownica o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne, samotne, przewlekle chore, bezdomne, a także na rodziny niezaradne życiowo. Zima jest zawsze bardzo trudnym okresem dla tych osób. To właśnie w tym czasie, kiedy pojawiają się spadki temperatur wzrasta ryzyko zagrożenia zdrowia i życia osób pozostawionych bez środków do życia, pozbawionych jakiejkolwiek pomocy.

W szczególności apelujemy o zwrócenie uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a zwłaszcza o:
 • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia osób w okresie zimy,
 • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych,
 • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
 • udzielanie wsparcia osobom samotnym w starszym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w miarę własnych możliwości np. w ramach pomocy międzysąsiedzkiej.
 •  
Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, tel. 16 622 36 70, jak również zadzwonić na numer interwencyjny 112.

Jednocześnie informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatny numer informacyjno-koordynacyjny 987, pod którym osoby bezdomne lub potrzebujące pomocy mogą uzyskać informacje o placówkach udzielających pomocy.
Ogłoszenie
2019-11-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuje, że Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu przystępuje do Kampanii Przeciw Przemocy, pn.: „19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży” od 1 do 19 listopada 2019 r.
 
W ramach tej kampanii odbędą się w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 4, dyżury kuratorów zawodowych w punktach konsultacyjno-informacyjnych w dniach:
4 - 8 listopada,
12 - 15 listopada,
18 - 19 listopada 2019 r. w godzinach od 900 - 1400, p. 110, I p.
 
Ponadto w ramach kampanii odbędą się dyżury kuratorów zawodowych:

- z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w budynku Starostwa , ul. Jana Pawła II nr 17 , w dniach 4, 7, 13, 19 listopad 2019 r. w godzinach od 1000 – 1300;
 
- z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy w dniach 14 i 18 listopad 2019 r., w godzinach od 900 – 1200 w budynku Urzędu Gminy Wiązownicy, pok. nr 7.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownicy
Informacja
2019-07-17

 
Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019
 
Gmina Wiązownica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Strategicznym celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 13 777,50 zł.

Informacje dotyczące Programu udziela GOPS, tel.  16 622 32 70
maj
2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
22 06
Kondolencje
...
15 06
Komunikat dot. wykrycia COVID-19 u pracownika Urzędu Gminy Wiązownica
Your browser doesn't support video. Please download the file:   ...
02 06
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarosławskiego
    UCHWAŁA NR XX/188/2020 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne...
06.07.2020
Wspólne posiedzenie komisji: - Budżetowo Gospodarczej - Oświaty, Zdrowia, Spraw Społeczny...
03 07
Komunikat Wójta Gminy Wiązownica w sprawie sytuacji epidemicznej w Gminie
Komunikat Wójta Gminy Wiązownica w sprawie sytuacji epidemicznej w Gminie  ...
03 07
Ogłoszenie w związku z wystąpieniem w ostatnich dnia czerwca br. deszczu nawalnego oraz lokalnych podtopień
O G Ł O S Z E N I E         W związku z wystąpieniem w ostatnich dnia czerwca br. deszczu nawalnego oraz lokalnych podtopień Wójt Gminy Wiązownica informuję o możliwości zgłaszania strat powstałych w uprawach rolnych i produkcji zwierzęcej. Wnioski o oszacowanie szkód należy składać do tut. Urzędu. Dru...
02 07
Zaproszenie na sesję
K.R. XXI.2020                                                        &...

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.