Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
2022-06-22

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
mającego na celu wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w wysokości 1 057 000,00 zł co stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.
W ramach Projektu sprzęt komputerowy otrzyma 430 dzieci z terenu Gminy Wiązownica.   
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Radawa, Wiązownica, Piwoda, Szówsko, Cetula
2021-11-10
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pod nazwą:
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Radawa, Wiązownica,
Piwoda, Szówsko, Cetula”
mającej na celu zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy oraz zaspokojenie potrzeb turystów i mieszkańców poprzez utworzenie sześciu ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Radawa, Wiązownica, Piwoda, Szówsko, Cetula.
 
Wartość operacji: 398 704,01 zł
Wartość dofinansowania: 253 695,00 zł


 
W ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju regionalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cetula
2020-10-29


   Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie z EFRROW na realizację operacji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cetula typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020
Wartość operacji 1 356 523,95 PLN
Dofinansowanie 690 547,00 PLN
Celem operacji jest: Poprawa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 7,335 km, która wpłynie na polepszenie warunków życia mieszkańców miejscowości Cetula.
Parametrami charakteryzującymi przedmiotowe zadanie są:
 • 33 szt. przyłączy kanalizacyjnych
 • 7,335 km długości sieci kanalizacyjnej.   
Nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie
2020-09-17


Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie z EFRR na wykonanie projektu pn. Nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie.  
Wartość projektu 1 755 873,81 PLN
Dofinansowanie 970 217,74 PLN
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodnej oraz poprawa warunków społeczno-gospodarczych na terenie gminy. Realizacja projektu przyniesie wiele długofalowych korzyści, a dzięki
podjętym działaniom zostaną osiągnięte następujące cele szczegółowe:
- poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę
- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej
- unowocześnienie i poprawa sprawności systemu wodociągowego
- stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki
- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy prowadzącej do powstawania nowych miejsc pracy.
            Przedmiotem projektu jest nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Piwoda. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Piwoda. Jej zakres obejmuje przebudowę układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody.
W ramach inwestycji:
 • zostanie powiększony budynek SUW,
 • na każdym stopniu filtracji zostaną wybudowane i zamontowane po trzy dodatkowe zestawy filtracyjne,
 • zostaną wybudowane nowe i częściowo przebudowane istniejące rurociągi wewnętrzne,
 • zostanie zamontowany dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 250 m3 wraz z rurociągami międzyobiektowymi,
 • zostanie zamontowany monitoring budynku SUW i ujęcia.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice
2018-09-03
 
Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie z EFRROW na realizację operacji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice.
 
Wartość operacji 3 959 603,73 PLN
Dofinansowanie 1 999 996,00 PLN

 
Celem operacji jest: Poprawa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, która wpłynie na polepszenie warunków życia mieszkańców miejscowości Nielepkowice.
 
Parametrami charakteryzującymi przedmiotowe zadanie są:
 • 87 szt. przyłączy kanalizacyjnych
 • 9,053 km długości sieci kanalizacyjnej.   
Wzrost efektywności i dostępności e-usług
2016-10-13


Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie z EFRR na wykonanie projektu pn. Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica

Wartość projektu 978 001,85 PLN                                                 
Dofinansowanie  831 301,55 PLN

Celem głównym projektu jest: Podniesienie poziomu dostępu do e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i możliwości ich wykorzystania na terenie gminy Wiązownica dla społeczeństwa oraz przedsiębiorców w zakresie administracji lokalnej i oświaty.

Cele szczegółowe:
 • nabycie narzędzi pozwalających na faktyczne wykorzystanie zaimplementowanych
  e-usług
 • rozwój systemów informatycznych wspomagających realizację zadań publicznych w Urzędzie Gminy
 • zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury informatycznej (sprzęt) umożliwiające dostęp do pełnej i aktualnej informacji o stanie spraw
 •  umożliwienie komunikacji z petentami/klientami (przyjmowanie spraw i zgłoszeń) poprzez dostępne kanały komunikacji
 • usprawnienie zarządzania poprzez modernizację, ujednolicenie i scentralizowanie systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych im podległych
 •  obniżenie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz kosztów świadczenia usług
 •  poprawa informacji o dostępności e-usług publicznych
 • wzrost poziomu wykorzystania e- usług publicznych wynikający z dostosowania oferty do aktualnych potrzeb społeczeństwa, dzięki różnego rodzaju kanałom dostępu
 •  udostępnienie e-usług w zakresie edukacji
 • ułatwienie dostępu do informacji oraz procedur administracyjnych wynikający z faktu oferowania e-usług o wysokim poziomie zaawansowania
 •  integracja e-usług publicznych oraz informacji o stopniu realizacji zgłoszonych spraw w ramach konta klienckiego

Zadanie obejmuje swym zakresem następujące działania:
1. Zakup środków trwałych niezbędnych do uruchomienia e-usług
2. Modernizacja serwerowni (sprzęt)
3. Wdrożenie i modernizacja systemu dziedzinowego
4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych (e-usług) wraz z ich wdrożeniem
5. Utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego
6. Budowa sieci w szkołach
Projekt Unijny lata 2014-2020
2016-09-12


Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie z EFRR na wykonanie projektu pn. Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu.  

Wartość projektu 2 466 321,33 PLN
Dofinansowanie 999 875,72 PLN

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości, dostępności systemu oświaty oraz bezpieczeństwa w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiązownica. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków nauki, ułatwi dostęp do obiektów sportowych młodzieży szkolnej, stworzy możliwość rozwijania talentów i zainteresowań w dziedzinie sportu i przedmiotów ścisłych. Projekt obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-dydaktycznym oraz łącznikiem łączącym projektowany obiekt z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej w miejscowości Manasterz, wyposażenie pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne i wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach: Szkole Podstawowej w Manasterzu, Zespole Szkół w Piwodzie.

Dane charakteryzujące nowo budowany obiekt: pow. zabudowy 676,70 m2, pow. użytkowa 821,63 m2, kubatura 4 001,09 m3. Sala gimnastyczna (o wym. 15,60 x 24,00 m) oraz łącznik parterowe, zaś zaplecze sanitarno-dydaktyczne piętrowe. Sala gimnastyczna wyposażona będzie w usytuowane na parterze pomieszczenia socjalne dla szkoły (szatnia na odzież, wc dla dziewcząt, chłopców, niepełnosprawnych, nauczycieli), pokój dyrektora, magazyn na sprzęt, pokój trenera, kotłownia na potrzeby projektowanego i istniejącego obiektu. Na piętrze znajdują się pomieszczenia sanitarno-higieniczne (umywalnie dla dziewcząt i chłopców oraz szatnie), sala lekcyjna. Budynek zaprojektowano z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Pracownia matematyczna wyposażona zostanie w niezbędne materiały dydaktyczne konieczne przy realizacji programu nauczania matematyki. Pomoce dydaktyczne usprawnią realizację zajęć z matematyki i pozwolą na czynne zaangażowanie uczniów w realizowane zajęcia, przyczynią się również do rozwijania zainteresowań matematycznych. Monitoring składa się z dysków HDD, kamer oraz rejestratorów. Wykonanie monitoringu zapewni bezpieczeństwo przebywającym osobom, ochronę przed dewastacją obiektów i urządzeń będących własnością przedmiotowych szkół.
sierpień
2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
03 08
Zarządzenie Nr 103/2022 WGW z dnia 3.08.2022 r.
ZARZĄDZENIE Nr 103/2022   Wójta Gminy Wiązownica z dnia 3 sierpnia 2022 r.   W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z prawem pierwszeństwa oraz ustalenie wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu i obciążenie służebnością gruntową,  stanowiących własność Gminy...
03 08
Zarządzenie Nr 102/2022 WGW z dnia 3.08.2022 r.
ZARZĄDZENIE Nr 102/2022   Wójta Gminy Wiązownica z dnia 3 sierpnia 2022 r.   W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany, stanowiących własność Gminy Wiązownica                Na podstawie art.30 ust. 2  pkt.3 u...
ko
imprez
kursy do radawy
mapa
sms
sesja gminy
odpady
strategia
pseap
KDR
500
ZIP

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.