Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas

CYFROWA GMINA
2022-11-02

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego
Cyfrowa Gmina” mającego na celu  wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie ich cyberbezpieczeństwa.
Wysokość dofinansowania to 352 290,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.
W ramach programu zostaną osiągnięte następujące efekty:
 • cyfryzacja urzędu poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania,
 • zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
Strona projektu:  V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa- Portal Gov.pl (www.gov.pl)
 
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
2022-06-22

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
mającego na celu wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w wysokości 1 057 000,00 zł co stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.
W ramach Projektu sprzęt komputerowy otrzyma 430 dzieci z terenu Gminy Wiązownica.   
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Radawa, Wiązownica, Piwoda, Szówsko, Cetula
2021-11-10
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pod nazwą:
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Radawa, Wiązownica,
Piwoda, Szówsko, Cetula”
mającej na celu zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy oraz zaspokojenie potrzeb turystów i mieszkańców poprzez utworzenie sześciu ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Radawa, Wiązownica, Piwoda, Szówsko, Cetula.
 
Wartość operacji: 398 704,01 zł
Wartość dofinansowania: 253 695,00 zł


 
W ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju regionalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cetula
2020-10-29


   Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie z EFRROW na realizację operacji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cetula typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020
Wartość operacji 1 356 523,95 PLN
Dofinansowanie 690 547,00 PLN
Celem operacji jest: Poprawa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 7,335 km, która wpłynie na polepszenie warunków życia mieszkańców miejscowości Cetula.
Parametrami charakteryzującymi przedmiotowe zadanie są:
 • 33 szt. przyłączy kanalizacyjnych
 • 7,335 km długości sieci kanalizacyjnej.   
Nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie
2020-09-17


Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie z EFRR na wykonanie projektu pn. Nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie.  
Wartość projektu 1 755 873,81 PLN
Dofinansowanie 970 217,74 PLN
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodnej oraz poprawa warunków społeczno-gospodarczych na terenie gminy. Realizacja projektu przyniesie wiele długofalowych korzyści, a dzięki
podjętym działaniom zostaną osiągnięte następujące cele szczegółowe:
- poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę
- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej
- unowocześnienie i poprawa sprawności systemu wodociągowego
- stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki
- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy prowadzącej do powstawania nowych miejsc pracy.
            Przedmiotem projektu jest nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Piwoda. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Piwoda. Jej zakres obejmuje przebudowę układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody.
W ramach inwestycji:
 • zostanie powiększony budynek SUW,
 • na każdym stopniu filtracji zostaną wybudowane i zamontowane po trzy dodatkowe zestawy filtracyjne,
 • zostaną wybudowane nowe i częściowo przebudowane istniejące rurociągi wewnętrzne,
 • zostanie zamontowany dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 250 m3 wraz z rurociągami międzyobiektowymi,
 • zostanie zamontowany monitoring budynku SUW i ujęcia.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice
2018-09-03
 
Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie z EFRROW na realizację operacji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice.
 
Wartość operacji 3 959 603,73 PLN
Dofinansowanie 1 999 996,00 PLN

 
Celem operacji jest: Poprawa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, która wpłynie na polepszenie warunków życia mieszkańców miejscowości Nielepkowice.
 
Parametrami charakteryzującymi przedmiotowe zadanie są:
 • 87 szt. przyłączy kanalizacyjnych
 • 9,053 km długości sieci kanalizacyjnej.   
Wzrost efektywności i dostępności e-usług
2016-10-13


Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie z EFRR na wykonanie projektu pn. Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica

Wartość projektu 978 001,85 PLN                                                 
Dofinansowanie  831 301,55 PLN

Celem głównym projektu jest: Podniesienie poziomu dostępu do e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i możliwości ich wykorzystania na terenie gminy Wiązownica dla społeczeństwa oraz przedsiębiorców w zakresie administracji lokalnej i oświaty.

Cele szczegółowe:
 • nabycie narzędzi pozwalających na faktyczne wykorzystanie zaimplementowanych
  e-usług
 • rozwój systemów informatycznych wspomagających realizację zadań publicznych w Urzędzie Gminy
 • zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury informatycznej (sprzęt) umożliwiające dostęp do pełnej i aktualnej informacji o stanie spraw
 •  umożliwienie komunikacji z petentami/klientami (przyjmowanie spraw i zgłoszeń) poprzez dostępne kanały komunikacji
 • usprawnienie zarządzania poprzez modernizację, ujednolicenie i scentralizowanie systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych im podległych
 •  obniżenie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz kosztów świadczenia usług
 •  poprawa informacji o dostępności e-usług publicznych
 • wzrost poziomu wykorzystania e- usług publicznych wynikający z dostosowania oferty do aktualnych potrzeb społeczeństwa, dzięki różnego rodzaju kanałom dostępu
 •  udostępnienie e-usług w zakresie edukacji
 • ułatwienie dostępu do informacji oraz procedur administracyjnych wynikający z faktu oferowania e-usług o wysokim poziomie zaawansowania
 •  integracja e-usług publicznych oraz informacji o stopniu realizacji zgłoszonych spraw w ramach konta klienckiego

Zadanie obejmuje swym zakresem następujące działania:
1. Zakup środków trwałych niezbędnych do uruchomienia e-usług
2. Modernizacja serwerowni (sprzęt)
3. Wdrożenie i modernizacja systemu dziedzinowego
4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych (e-usług) wraz z ich wdrożeniem
5. Utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego
6. Budowa sieci w szkołach
Projekt Unijny lata 2014-2020
2016-09-12


Gmina Wiązownica otrzymała dofinansowanie z EFRR na wykonanie projektu pn. Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu.  

Wartość projektu 2 466 321,33 PLN
Dofinansowanie 999 875,72 PLN

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości, dostępności systemu oświaty oraz bezpieczeństwa w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiązownica. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków nauki, ułatwi dostęp do obiektów sportowych młodzieży szkolnej, stworzy możliwość rozwijania talentów i zainteresowań w dziedzinie sportu i przedmiotów ścisłych. Projekt obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-dydaktycznym oraz łącznikiem łączącym projektowany obiekt z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej w miejscowości Manasterz, wyposażenie pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne i wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach: Szkole Podstawowej w Manasterzu, Zespole Szkół w Piwodzie.

Dane charakteryzujące nowo budowany obiekt: pow. zabudowy 676,70 m2, pow. użytkowa 821,63 m2, kubatura 4 001,09 m3. Sala gimnastyczna (o wym. 15,60 x 24,00 m) oraz łącznik parterowe, zaś zaplecze sanitarno-dydaktyczne piętrowe. Sala gimnastyczna wyposażona będzie w usytuowane na parterze pomieszczenia socjalne dla szkoły (szatnia na odzież, wc dla dziewcząt, chłopców, niepełnosprawnych, nauczycieli), pokój dyrektora, magazyn na sprzęt, pokój trenera, kotłownia na potrzeby projektowanego i istniejącego obiektu. Na piętrze znajdują się pomieszczenia sanitarno-higieniczne (umywalnie dla dziewcząt i chłopców oraz szatnie), sala lekcyjna. Budynek zaprojektowano z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Pracownia matematyczna wyposażona zostanie w niezbędne materiały dydaktyczne konieczne przy realizacji programu nauczania matematyki. Pomoce dydaktyczne usprawnią realizację zajęć z matematyki i pozwolą na czynne zaangażowanie uczniów w realizowane zajęcia, przyczynią się również do rozwijania zainteresowań matematycznych. Monitoring składa się z dysków HDD, kamer oraz rejestratorów. Wykonanie monitoringu zapewni bezpieczeństwo przebywającym osobom, ochronę przed dewastacją obiektów i urządzeń będących własnością przedmiotowych szkół.
marzec
2023
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
16.03.2023
W dniu 16 marca br. Rada Gminy Wiązownica na wniosek Wójta, podjęła jednogłośnie uchwałę o po...
15 03
ZARZĄDZENIE Nr 32/2023
ZARZĄDZENIE Nr 32/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 15 marca 2023 r.   W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Wiązownica                Na podstawie art.30 ust. 2  pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o...
09 03
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „Rozwój usług społecznych w Gminie Wiązownica"
  OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „Rozwój usług społecznych w Gminie Wiązownica” Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...
 
ko
imprez
kursy do radawy
mapa
sms
sesja gminy
odpady
strategia
KDR
500
ZIP
 
 

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.