sdf
dvrfg
Analiza za 2016 r.
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINY WIĄZOWNICA ZA 2016 ROK

 
 1. Cel przygotowania analizy
Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Wiązownica
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 
 1. Podstawa Prawna sporządzonej analizy
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250.), gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowana analiza będzie stanowić podstawę do oceny potrzeb w zakresie zmian gospodarki odpadami na terenie Gminy, a także ich planowanie w kontekście następnego roku.
 
 1. Zagadnienia ogólne
Do najważniejszych regulacji prawnych jakie dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi należą:
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. ze zmianami (Dz.U. z 2016 r., poz. 250),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013, poz 122),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz 1052),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz 645),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012, poz 676),
• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2014r. (Dz.U. 2013 poz. 21, 888, 1238).
 
Obecna ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi nakłada na każdym właścicielu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 
Głównymi czynnikami wpływającymi na zmianę funkcjonowania nowego systemu gospodarowania jest:
• prowadzenie na terenach nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji a kierowanych na składowiska,
• całkowite wyeliminowanie dzikich i nielegalnych wysypisk.
 
Do najważniejszych zmian jakie wprowadza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy:
• przyjęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczanie miesięcznej opłaty na rzecz gminy,
• osiągnięciu przez gminy do końca 2020 roku określonych w art. 36 i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250.) odpowiednich poziomów:
▪ recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła – 50% wagowo;
▪  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;
▪  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
• do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 
 1. Informacje dotyczące firmy odbierające odpady z terenu Gminy Wiązownica
 
W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. odbiorem jak i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiązownica zajmowało się na podstawie umowy zawartej
o świadczenie usług przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Usługę tę świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław.
W ramach umowa firma zajmowała się odbiorem i zagospodarowanie  z nieruchomości zamieszkiwanych
(zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna ) przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych w pojemnikach jak i odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w workach służących do segregacji odpadów takich jak: szkło, papier, makulatura, odpady biodegradowalne oraz opróżnianie PSZOK.
Przedsiębiorstwo w ramach realizacji zamówienia wyposażało nieruchomości zamieszkałe
w pojemniki (worki) służące do segregacji selektywnej na zasadzie wymiany.
 
 
 
 

 
 1. Analiza liczby mieszkańców.
 
Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016 r.  – 11 477 osób, w tym:
 • System objął – 9 031 osób,
 • Zebrano deklaracji -  2598 szt.
 
Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm), brana jest pod uwagę ilość osób zameldowanych na terenie gminy Wiązownica oraz liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Różnica w wysokości 1168 wynika z faktu, iż część osób zameldowanych na terenie gminy Wiązownica zamieszkuje na terenie innej gminy. Pozostała liczba mieszkańców nie objęta systemem to mieszkańcy Gminy Wiązownica, którzy są zameldowani ale nie zamieszkujący terenu naszej gminy z różnych względów osobistych tj. studia, praca za granica, praca w delegacji, inne miejsca zamieszkania lub pobytu.
 
 

 
 1. Analiza opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
 
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2016 r.
do 31.12. 2016 r.  kształtują się na następującym poziomie:
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • Od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.  496 005,57 - zł
Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • Od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r   - 552 725,00 zł
 • Zaległość na dzień 31.12.2016 r. – 62 186,72 zł
 
 1. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
 
 • Koszty łącznie – 610 119, 00 zł; w tym
  • Usługi informatyczne – 7 869,00 zł
  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 602 250,00 zł
 
 1. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania.
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 250)., analizie poddawana jest również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 250), zgodnie z którą to gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 250).  W 2016 r. zostało podjętych 10 działań mających na celu ustalenie ilości osób, które to nie złożyły deklaracji na wywóz odpadów komunalnych. Postępowanie zakończyło się wydaniem 1 decyzji naliczającej, w reszcie przypadków właściciel złożył stosowną deklarację.

 
 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2016 r. nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Wiązownica od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszau Gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania - pobierz

Źródło: Gmina Wiązownica

Analiza za 2015 r.
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINY WIĄZOWNICA ZA 2015 ROK

 
 1. Cel przygotowania analizy
Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Wiązownica w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
 1. Podstawa Prawna sporządzonej analizy
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250.), gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowana analiza będzie stanowić podstawę do oceny potrzeb w zakresie zmian gospodarki odpadami na terenie Gminy, a także ich planowanie w kontekście następnego roku.
 
 1. Zagadnienia ogólne
Do najważniejszych regulacji prawnych jakie dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi należą:
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. ze zmianami (Dz.U. z 2016 r., poz. 250),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013, poz 122),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz 1052),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz 645),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012, poz 676),
• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2014r. (Dz.U. 2013 poz. 21, 888, 1238).
 
Obecna ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi nakłada na każdym właścicielu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 
Głównymi czynnikami wpływającymi na zmianę funkcjonowania nowego systemu gospodarowania jest:
• prowadzenie na terenach nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji a kierowanych na składowiska,
• całkowite wyeliminowanie dzikich i nielegalnych wysypisk.
 
Do najważniejszych zmian jakie wprowadza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy:
• przyjęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczanie miesięcznej opłaty na rzecz gminy,
• osiągnięciu przez gminy do końca 2020 roku określonych w art. 36 i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250.) odpowiednich poziomów:
▪ recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła – 50% wagowo;
▪  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;
▪  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
• do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 
 1. Informacje dotyczące firmy odbierające odpady z terenu Gminy Wiązownica
 
W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. odbiorem jak i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiązownica zajmowało się na podstawie umowy zawartej
o świadczenie usług przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Usługę tę świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław.
W ramach umowa firma zajmowała się odbiorem i zagospodarowanie  z nieruchomości zamieszkiwanych ( zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna ) przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych w pojemnikach jak i odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w workach służących do segregacji odpadów takich jak: szkło, papier, makulatura, odpady biodegradowalne.
Przedsiębiorstwo w ramach realizacji zamówienia wyposażało nieruchomości zamieszkałe
w pojemniki (worki) służące do segregacji selektywnej na zasadzie wymiany.
 
 1. Analiza liczby mieszkańców.
 
Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2015 r.  – 11 823 osób, w tym:
 • System objął – 11 399 osób,
 • Zebrano deklaracji -  2629 szt.
 
Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm), brana jest pod uwagę ilość osób zameldowanych na terenie gminy Wiązownica oraz liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Różnica w wysokości 424 wynika z faktu, iż część osób zameldowanych na terenie gminy Wiązownica zamieszkuje na terenie innej gminy. Pozostała liczba mieszkańców nie objęta systemem to mieszkańcy Gminy Wiązownica, którzy są zameldowani ale nie zamieszkujący terenu naszej gminy z różnych względów osobistych tj. studia, praca za granica, praca w delegacji, inne miejsca zamieszkania lub pobytu.
 
 
 
 1. Analiza opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres
  01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
 
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2015 r.
do 31.12. 2015 r.  kształtują się na następującym poziomie:
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • Od 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.  487 9530,22 - zł
Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • Od 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r   - 536 580,00 zł
 • Zaległość na dzień 31.12.2015 r. – 58 428,70 zł
 
 1. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
 
 • Koszty łącznie – 487 9530, 22 zł; w tym
  • Usługi informatyczne – 7 869,00 zł
  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 487 1661,22 zł
 
 1. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania.
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 250)., analizie poddawana jest również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 250), zgodnie z którą to gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz 250).  W 2015 r. zostało podjętych 5 działań mających na celu ustalenie ilości osób, które to nie złożyły deklaracji na wywóz odpadów komunalnych. Postępowanie zakończyło się wydaniem 5 decyzji umarzających po wcześniejszym złożeniu stosownej deklaracji przez właścicieli. 
 
 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2015 r. nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 
 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Wiązownica od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszau Gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania pobierz

Źródło: Gmina Wiązownica

Analiza za 2014 r.

 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINY WIĄZOWNICA ZA 2014 ROK

 

 1. Cel przygotowania analizy

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Wiązownica w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 1. Podstawa Prawna sporządzonej analizy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowana analiza będzie stanowić podstawę do oceny potrzeb w zakresie zmian gospodarki odpadami na terenie Gminy, a także ich planowanie w kontekście następnego roku.

 

 1. Zagadnienia ogólne

Do najważniejszych regulacji prawnych jakie dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi należą:

• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. ze zmianami (Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z poz.zm),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013, poz 122),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz 1052),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz 645),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012, poz 676),

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2014r. (Dz.U. 2013 poz. 21, 888, 1238).

 

Obecna ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi nakłada na każdym właścicielu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

Głównymi czynnikami wpływającymi na zmianę funkcjonowania nowego systemu gospodarowania jest:

• prowadzenie na terenach nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

• zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji a kierowanych na składowiska,

• całkowite wyeliminowanie dzikich i nielegalnych wysypisk.

 

Do najważniejszych zmian jakie wprowadza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy:

• przyjęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczanie miesięcznej opłaty na rzecz gminy,

• osiągnięciu przez gminy do końca 2020 roku określonych w art. 36 i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z poz. zm.) odpowiednich poziomów:

▪ recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła – 50% wagowo;

▪  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;

▪  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

• do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

   

 1. Informacje dotyczące firmy odbierające odpady z terenu Gminy Wiązownica

 

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. odbiorem jak i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiązownica zajmowało się na podstawie umowy zawartej
o świadczenie usług przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Usługę tę świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław.

W ramach umowa firma zajmowała się odbiorem i zagospodarowanie  z nieruchomości zamieszkiwanych ( zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna ) przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych w pojemnikach jak i odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w workach służących do segregacji odpadów takich jak: szkło, papier, makulatura, odpady biodegradowalne.

Przedsiębiorstwo w ramach realizacji zamówienia wyposażało nieruchomości zamieszkałe
w pojemniki (worki) służące do segregacji selektywnej na zasadzie wymiany.

 

 1. Analiza liczby mieszkańców.

 

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r.  – 11 673 osób, w tym:

 • System objął – 10 238 osób,
 • Zebrano deklaracji -  2524 szt.

 

Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm), brana jest pod uwagę ilość osób zameldowanych na terenie gminy Wiązownica oraz liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Różnica w wysokości 1435 wynika z faktu, iż część osób zameldowanych na terenie gminy Wiązownica zamieszkuje na terenie innej gminy. Pozostała liczba mieszkańców nie objęta systemem to mieszkańcy Gminy Wiązownica, którzy są zameldowani ale nie zamieszkujący terenu naszej gminy z różnych względów osobistych tj. studia, praca za granica, praca w delegacji, inne miejsca zamieszkania lub pobytu.

 

 

 1. Analiza opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres
  01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2014r.
do 31.12. 2014r.  kształtują się na następującym poziomie:

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Od 01.01. -31.12.2014r.  487 9530,22 - zł

Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Od 01.01. -31.12.2014r   - 554 580,00 zł
 • Zaległość z 2014r. – 55 126,38 zł

Zaległość na dzień 31.12.2014r. – 60 116,38 zł

 

 1. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

 

 • Koszty łącznie – 488 037.00 zł; w tym
  • Usługi informatyczne – 7 869,00 zł
  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 480 168,00 zł

 

 1. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm)., analizie poddawana jest również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm), zgodnie z którą to gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm). W toku przeprowadzonych postępowań zostało wydanych 6 decyzji. Jedna naliczająca opłatę za wywóz odpadów komunalnych a 5 umarzających postępowanie gdyż zostały przez właścicieli złożone deklaracje.

 

 

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2014r. nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Wiązownica od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszau Gminy odpadów komunalnych  oraz sposobie ich zagospodarowania - pobierz

Źródło: Gmina WiązownicaRADAWA ONLINE

Wybierz poprzedni miesiąc lipiec 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 URZĄD GMINY Wiązownica - ul. Warszawska 15 - 37-522 Wiązownica - tel. 16 622-36-31 - email: sekretariat@wiazownica.com
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]