Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Analiza roczna stanu gospodarki odpadami 2017
2018-07-27
 
 
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINY WIĄZOWNICA ZA
2017 ROK
 

 
 
 1. Cel przygotowania analizy
Niniejszy dokument został przygotowany w celu analizy rocznej stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiązownica mającej na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Wiązownica w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
 1. Podstawa Prawna sporządzonej analizy
Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowana analiza będzie stanowić podstawę do oceny potrzeb w zakresie zmian gospodarki odpadami na terenie Gminy, a także ich planowanie
w kontekście następnego roku.
 
 1. Zagadnienia ogólne
Analiza powinna wskazać informację będące podstawą do stworzenia efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiązownica. Cel w/w analizy po części pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, które sporządza się na podstawie art.. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez Wójta Gminy Wiązownica i przedkłada Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Dane zawarte w niniejszym dokumencie stanowią opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych przez wydział Gospodarki komunalnej informacji od mieszkańców np. ze składanych deklaracji i oświadczeń.
 
Do najważniejszych regulacji prawnych jakie dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi należą:
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. ze zmianami (Dz.U. z 2016 r., poz. 250),
• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2014r. (Dz.U. 2018 poz. 992).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016, poz 2167),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (Dz.U. 2017, poz 2412),
 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017, poz 19),
 
• Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiązownica i zagospodarowania tych odpadów,
 
• Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 lipca 2016 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 
• Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiązownica i zagospodarowania tych odpadów.
 
• Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Wiązownica  z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiązownica,
• Uchwała nr XXII/158/2016 Rady Gminy Wiązownica z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązownica,
 
• Uchwała nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.
Obecna ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi nakłada na każdym właścicielu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 
Głównymi czynnikami wpływającymi na zmianę funkcjonowania nowego systemu gospodarowania jest:
• prowadzenie na terenach nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji a kierowanych na składowiska,
• całkowite wyeliminowanie dzikich i nielegalnych wysypisk.
 
Do najważniejszych zmian jakie wprowadza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy:
• przyjęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczanie miesięcznej opłaty na rzecz gminy,
• osiągnięciu przez gminy do końca 2020 roku określonych w art. 36 i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289.) odpowiednich poziomów:
▪ recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła – 50% wagowo;
▪  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;
▪  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
• do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 
 1. Informacje dotyczące firmy odbierające odpady z terenu Gminy Wiązownica
 
W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. odbiorem jak i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiązownica zajmowało się na podstawie umowy zawartej o świadczenie usług przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Usługę tę świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław.
W ramach umowa firma zajmowała się odbiorem i zagospodarowanie  z nieruchomości zamieszkiwanych
(zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna ) przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych w pojemnikach jak i odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w workach służących do segregacji odpadów takich jak: szkło, papier, makulatura, odpady biodegradowalne oraz opróżnianie PSZOK.
Przedsiębiorstwo w ramach realizacji zamówienia wyposażało nieruchomości zamieszkałe w pojemniki (worki) służące do segregacji selektywnej na zasadzie wymiany.
 
 1. Analiza liczby mieszkańców.
 
Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016 r.  – 11 484 osób, w tym:
 • System objął – 9 771 osób,
 • Zebrano deklaracji -  2606 szt.
 
Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz 1289 ze zm), brana jest pod uwagę ilość osób zameldowanych na terenie gminy Wiązownica oraz liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Różnica w wysokości 1713 wynika z faktu, iż część osób zameldowanych na terenie gminy Wiązownica zamieszkuje na terenie innej gminy. Pozostała liczba mieszkańców nie objęta systemem to mieszkańcy Gminy Wiązownica, którzy są zameldowani ale nie zamieszkujący terenu naszej gminy z różnych względów osobistych tj. studia, praca za granica, praca w delegacji, inne miejsca zamieszkania lub pobytu.
 
 
 1. Analiza opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
 
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2017 r.
do 31.12. 2017 r.  kształtują się na następującym poziomie:
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • Od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.  568 039,08 - zł
Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • Od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r   - 632 215,00 zł
 • Zaległość na dzień 31.12.2017 r. – 72 057,48 zł
 
 1. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
 
 • Koszty łącznie – 617 812, 91 zł; w tym
  • Usługi informatyczne – 7 869,00 zł
  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 609 943,91 zł
 
 1. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania.
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 1289)., analizie poddawana jest również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz 1289), zgodnie z którą to gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz 1289).  W 2017 r. zostało podjętych 20 działań mających na celu ustalenie ilości osób, które to nie złożyły deklaracji na wywóz odpadów komunalnych. Wynikiem prowadzonych postępowań były wydane decyzje wymiarowe oraz składane przez właścicieli nieruchomości korekty deklaracji, w których ujęte zostały właściwe dane odnośnie liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości.
 
 
 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2017 r. nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

     10. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Wiązownica               od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.


Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszau Gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania - pobierz
Analiza za 2016 r.
2017-04-13
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINY WIĄZOWNICA ZA 2016 ROK

 
 1. Cel przygotowania analizy
Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Wiązownica
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 
 1. Podstawa Prawna sporządzonej analizy
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250.), gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowana analiza będzie stanowić podstawę do oceny potrzeb w zakresie zmian gospodarki odpadami na terenie Gminy, a także ich planowanie w kontekście następnego roku.
 
 1. Zagadnienia ogólne
Do najważniejszych regulacji prawnych jakie dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi należą:
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. ze zmianami (Dz.U. z 2016 r., poz. 250),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013, poz 122),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz 1052),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz 645),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012, poz 676),
• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2014r. (Dz.U. 2013 poz. 21, 888, 1238).
 
Obecna ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi nakłada na każdym właścicielu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 
Głównymi czynnikami wpływającymi na zmianę funkcjonowania nowego systemu gospodarowania jest:
• prowadzenie na terenach nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji a kierowanych na składowiska,
• całkowite wyeliminowanie dzikich i nielegalnych wysypisk.
 
Do najważniejszych zmian jakie wprowadza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy:
• przyjęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczanie miesięcznej opłaty na rzecz gminy,
• osiągnięciu przez gminy do końca 2020 roku określonych w art. 36 i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250.) odpowiednich poziomów:
▪ recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła – 50% wagowo;
▪  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;
▪  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
• do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 
 1. Informacje dotyczące firmy odbierające odpady z terenu Gminy Wiązownica
 
W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. odbiorem jak i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiązownica zajmowało się na podstawie umowy zawartej
o świadczenie usług przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Usługę tę świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław.
W ramach umowa firma zajmowała się odbiorem i zagospodarowanie  z nieruchomości zamieszkiwanych
(zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna ) przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych w pojemnikach jak i odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w workach służących do segregacji odpadów takich jak: szkło, papier, makulatura, odpady biodegradowalne oraz opróżnianie PSZOK.
Przedsiębiorstwo w ramach realizacji zamówienia wyposażało nieruchomości zamieszkałe
w pojemniki (worki) służące do segregacji selektywnej na zasadzie wymiany.
 
 
 
 

 
 1. Analiza liczby mieszkańców.
 
Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016 r.  – 11 477 osób, w tym:
 • System objął – 9 031 osób,
 • Zebrano deklaracji -  2598 szt.
 
Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 ze zm), brana jest pod uwagę ilość osób zameldowanych na terenie gminy Wiązownica oraz liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Różnica w wysokości 1168 wynika z faktu, iż część osób zameldowanych na terenie gminy Wiązownica zamieszkuje na terenie innej gminy. Pozostała liczba mieszkańców nie objęta systemem to mieszkańcy Gminy Wiązownica, którzy są zameldowani ale nie zamieszkujący terenu naszej gminy z różnych względów osobistych tj. studia, praca za granica, praca w delegacji, inne miejsca zamieszkania lub pobytu.
 
 

 
 1. Analiza opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
 
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2016 r.
do 31.12. 2016 r.  kształtują się na następującym poziomie:
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • Od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.  496 005,57 - zł
Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • Od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r   - 552 725,00 zł
 • Zaległość na dzień 31.12.2016 r. – 62 186,72 zł
 
 1. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
 
 • Koszty łącznie – 610 119, 00 zł; w tym
  • Usługi informatyczne – 7 869,00 zł
  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 602 250,00 zł
 
 1. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania.
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 250)., analizie poddawana jest również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 250), zgodnie z którą to gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 250).  W 2016 r. zostało podjętych 10 działań mających na celu ustalenie ilości osób, które to nie złożyły deklaracji na wywóz odpadów komunalnych. Postępowanie zakończyło się wydaniem 1 decyzji naliczającej, w reszcie przypadków właściciel złożył stosowną deklarację.

 
 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2016 r. nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Wiązownica od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszau Gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania - pobierz

Źródło: Gmina Wiązownica
styczeń
2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
05.01.2021
   ...
11 11
Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy
Epidemia koronawirusa spowodowała, że Mieszkańcy nie mogą odwiedzać domów kultury i bibliotek. Nie mogą cieszyć się bliskością innych podczas uczestnictwa w imprezach kulturalnych czy spotkaniach towarzyskich. O wydarzeniach kulturalnych możemy na razie powspominać. Liczymy na to, że taki stan szybko minie. A na razie nie poddajemy się i p...
15.01.2021
   O G Ł O S Z E N I E                Wó...
15 01
GODZINY OTWARCIA APTEK
   Rozkład godzin aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Jarosławskiego ...
11 01
Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”
    Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych” ...
11 01
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Programie 2020 r
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Programie 2020r ...
ko
imprez
kursy do radawy
mapa
sms
sesja gminy
odpady
strategia
pseap
KDR
500
ZIP

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.