Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2019/2020
2019-08-08
Stypendium szkolne 2019/2020
Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiązownica jak co roku będą mogli ubiegać się o pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego.
na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2018 r. poz.1457.) – Rozdział  8a Pomoc materialna dla uczniów,
Uchwały Nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 3 sierpnia 2017  r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica,
Uchwała Nr XXXIX/276/2017  z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXVIII/265/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica.
 
Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym -  stypendium szkolnego będą wydawane
w Urzędzie Gminy Wiązownica  pokój  nr 19 
od  12 sierpnia 2019 roku  w godz. od 730 do 15 30

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej - stypendium szkolnego/zasiłek szkolny pobierz word
Oświaczenia o odpowiedzialności karnej pobierz word
Oświadcznie o uzyskanym dochodzie z gospodarstwa rolnego pobierz word
 
Wypełnione wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  od 1 września do 15 września 2019 r.
 
1. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).
Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2019 r., a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przysługuje:
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Wiązownica
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pieniężnej na zakup np.;  podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego) .
Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa §5-7   Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica  nie jest możliwe lub nie jest celowe.
 
1. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).
 
2. Za rodzinę należy uznać osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.
 
3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określonew odrębnych przepisach;
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z pkt. 3 nie wlicza się:
a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
b) zasiłku celowego;
c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów
o systemie oświaty;
d) wartości świadczenia w naturze;
e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
f) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 z późn. zm.);
g) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
h) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz.2134 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z pózn. zm.);
i) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn.zm.).
 
 1. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
b) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
 
6. W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie
z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w pkt.5 lit. a  rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
 
7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
a) przychodu;
b) kosztów uzyskania przychodu;
c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
d) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w pkt 6;
e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
f) należnego podatku;
g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł - Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1358).
 
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
 
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia
z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
a) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
b) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 
12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się
w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
 
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
 
 
 
Wymagane dokumenty:

· Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczenie;

· W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dochody za rok poprzedni wraz z informacją o dochodach uzyskanych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub oświadczenie;

· Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez   prawa do zasiłku) lub oświadczenie;

· Zaświadczenie  lub oświadczenie o wysokości  otrzymywanych alimentów;

·Odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o dochodach netto;

· Zaświadczenie lub nakaz płatniczy o posiadanych gruntach rolnych w hektarach przeliczeniowych za rok 2019;

· Zaświadczenie lub odcinek rachunku o opłaconych składkach za III kw. KRUS;

· Kopia decyzji o wysokość pobieranych świadczeń rodzinnych (ŚR, ZP, ŚP, SZO, ZDO, ŚWR) lub oświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń;

· Oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywanych z tego tytułu dochodach;

·  Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej klasy w roku szkolny 2019/2020   (wystawione we wrześniu 2019 r.);

· Inne oświadczenia.

 
Wnioskodawcy otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;

 
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Zasiłek szkolny
 może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
 • rodzice,
 • inni przedstawiciele ustawowi uczniów albo
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków
w celu uzyskania świadczenia.
 
Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego. "Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie "zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja.

 
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2020/2021
2020-02-04
Rekrutacja  do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2020/2021
 
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz.1148), podaje do wiadomości:
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych
  do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2020/2021;
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych określone w n/w dokumentach:
 •  Zarządzeniu nr 8/2020 Wójta Gminy Wiązownica z dnia   29 styczeń  2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
 • Uchwale Nr XXXIII / 228 / 2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica, na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 • Uchwale Nr XXIII / 229 / 2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
 
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2021/2022
2021-01-28
Rekrutacja  do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez  Gminę Wiązownica na rok szkolny 2021/2022

 
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz.910), podaje do wiadomości:
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych
  do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2021/2022;
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych określone w n/w dokumentach:
 •  Zarządzeniu nr 6/2021 Wójta Gminy Wiązownica z dnia   27 styczeń  2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
 • Uchwale Nr XXXIII / 228 / 2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica, na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 • Uchwale Nr XXIII / 229 / 2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
 
Wnioski do pobrania:


załącznik nr 1 Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.
załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej* z obwodu szkoły.
załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu
załącznik nr 4 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu


 
marzec
2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
05.01.2021
   ...
11 11
Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy
Epidemia koronawirusa spowodowała, że Mieszkańcy nie mogą odwiedzać domów kultury i bibliotek. Nie mogą cieszyć się bliskością innych podczas uczestnictwa w imprezach kulturalnych czy spotkaniach towarzyskich. O wydarzeniach kulturalnych możemy na razie powspominać. Liczymy na to, że taki stan szybko minie. A na razie nie poddajemy się i p...
04.03.2021
INFORMACJA   Zostały ogładzone nabory do Punktów Przedszkolnych  „Kompeten...
26 02
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19
      OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 W GMINIE WIĄZOWNICA ...
19 02
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19
    OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 W GMINIE WIĄZOWNICA ...
18 02
INFORMACJA ODNOŚNIE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
INFORMACJA ODNOŚNIE ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W MIESIĄCU LUTYM 2021 r.   Wójt Gminy Wiązownica informuje mieszkańców, iż w związku intensywnymi opadami śniegu jakie miały miejsce w ostatnim czasie nie jest możliwe dojechanie wszędzie przez firmę PGKiM samochodem po odbiór odpadów w...
ko
imprez
kursy do radawy
mapa
sms
sesja gminy
odpady
strategia
pseap
KDR
500
ZIP

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.