Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2019/2020
2019-08-08
Stypendium szkolne 2019/2020
Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiązownica jak co roku będą mogli ubiegać się o pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego.
na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2018 r. poz.1457.) – Rozdział  8a Pomoc materialna dla uczniów,
Uchwały Nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 3 sierpnia 2017  r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica,
Uchwała Nr XXXIX/276/2017  z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXVIII/265/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica.
 
Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym -  stypendium szkolnego będą wydawane
w Urzędzie Gminy Wiązownica  pokój  nr 19 
od  12 sierpnia 2019 roku  w godz. od 730 do 15 30

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej - stypendium szkolnego/zasiłek szkolny pobierz word
Oświaczenia o odpowiedzialności karnej pobierz word
Oświadcznie o uzyskanym dochodzie z gospodarstwa rolnego pobierz word
 
Wypełnione wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  od 1 września do 15 września 2019 r.
 
1. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).
Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2019 r., a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przysługuje:
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Wiązownica
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pieniężnej na zakup np.;  podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego) .
Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa §5-7   Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica  nie jest możliwe lub nie jest celowe.
 
1. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).
 
2. Za rodzinę należy uznać osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.
 
3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określonew odrębnych przepisach;
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z pkt. 3 nie wlicza się:
a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
b) zasiłku celowego;
c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów
o systemie oświaty;
d) wartości świadczenia w naturze;
e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
f) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 z późn. zm.);
g) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
h) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz.2134 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z pózn. zm.);
i) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn.zm.).
 
 1. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
b) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
 
6. W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie
z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w pkt.5 lit. a  rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
 
7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
a) przychodu;
b) kosztów uzyskania przychodu;
c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
d) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w pkt 6;
e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
f) należnego podatku;
g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł - Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1358).
 
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
 
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia
z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
a) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
b) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 
12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się
w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
 
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
 
 
 
Wymagane dokumenty:

· Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczenie;

· W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dochody za rok poprzedni wraz z informacją o dochodach uzyskanych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub oświadczenie;

· Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez   prawa do zasiłku) lub oświadczenie;

· Zaświadczenie  lub oświadczenie o wysokości  otrzymywanych alimentów;

·Odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o dochodach netto;

· Zaświadczenie lub nakaz płatniczy o posiadanych gruntach rolnych w hektarach przeliczeniowych za rok 2019;

· Zaświadczenie lub odcinek rachunku o opłaconych składkach za III kw. KRUS;

· Kopia decyzji o wysokość pobieranych świadczeń rodzinnych (ŚR, ZP, ŚP, SZO, ZDO, ŚWR) lub oświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń;

· Oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywanych z tego tytułu dochodach;

·  Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej klasy w roku szkolny 2019/2020   (wystawione we wrześniu 2019 r.);

· Inne oświadczenia.

 
Wnioskodawcy otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;

 
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Zasiłek szkolny
 może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
 • rodzice,
 • inni przedstawiciele ustawowi uczniów albo
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków
w celu uzyskania świadczenia.
 
Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego. "Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie "zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja.

 
Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2018/2019
2018-09-04
Pomoc materialna o charakterze socjalnym  w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiązownica na rok szkolny 2018/2019
 
Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wiązownica (bez względu na miejsce pobierania nauki):
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również:
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
-słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2018.poz.1508 t .j)
 
Stypendium nie przysługuje:       
- uczniowi klasy zerowej,      
- uczniowi , który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem - może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych-osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi  znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek wraz z ałącznikiem (wniosek) (załącznik)

Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenia(oświadczenia) o dochodach netto członków rodziny osiągających dochód za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (do dochodu wlicza się : dochód uzyskany ze stosunku pracy, zasiłki i stypendia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, emerytury, renty, alimenty, zasiłki wypłacane przez ZUS, KRUS, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, wynagrodzenie wypłacane za praktykę uczniowską, dochód z dzierżawy, wynajmu i inne osiągane dochody),
 • zaświadczenie ze szkoły do której uczęszcza uczeń  ( poza terenem gminy Wiązownica)
Dokumentami potwierdzającymi dochody są w szczególności:
-  zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych, alimentów  za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • odcinek pobranej renty - emerytury lub ostatnia decyzja, zaświadczenie z ZUS-u, z KRUS-u,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna z prawem bądź bez prawa do zasiłku lub,
 • w przypadku posiadania gruntów rolnych nakaz płatniczy z 2018 roku o wysokości posiadanych ha przeliczeniowych (kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi - 288 zł),
 • w przypadku prowadzonej  działalności gospodarczej: zaświadczenie z Urzędu  Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie, za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • oświadczenia o innych źródłach dochodu np. praca zarobkowa za granicą, praca dorywcza, dochód z dzierżawy, dochód z wynajmu i inne,
- inne dowody potwierdzające uzyskanie dochodu.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Wiązownica - pok.19 w godz.7:30 do 15:30. 
 
Termin ubiegania się o stypendium szkolne:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2018 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 października 2018 roku. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Pracodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dnia 15 września lub października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest obowiązany wskazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.                           

Podstawa prawna:
Zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium określa:
Uchwala Nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 3 sierpień 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 2017. Nr.3098) 
Rekrutacja 2016/2017
2016-03-22

Rekrutacja 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych oraz szkół na terenie Gminy Wiązownica

 
Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów oparte są na zapisach zawartych w ustawie:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz. U. z 2015, poz. 1942).

Wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć we wskazanych poniżej terminach odpowiednio w siedzibie szkoły( do pobrania w szkołach).

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Załącznik Nr 1
Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Załącznik Nr 2
Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów Załącznik Nr 3
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2020/2021
2020-02-04
Rekrutacja  do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2020/2021
 
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz.1148), podaje do wiadomości:
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych
  do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2020/2021;
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych określone w n/w dokumentach:
 •  Zarządzeniu nr 8/2020 Wójta Gminy Wiązownica z dnia   29 styczeń  2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
 • Uchwale Nr XXXIII / 228 / 2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica, na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 • Uchwale Nr XXIII / 229 / 2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
 
Za_nr_2_Wniosek_o_przyj_cia_OP_spoza_obwodu_.docx
Pobierz plik: Za_nr_2_Wniosek_o_przyj_cia_OP_spoza_obwodu_.docx
Zarz_dzenie_Nr8_2020_z_dnmia_29.01.2020.docx
Pobierz plik: Zarz_dzenie_Nr8_2020_z_dnmia_29.01.2020.docx
za_nr_3_Wniosek_o_przyj_cia_I_Klasa_spoza_obwodu_.docx
Pobierz plik: za_nr_3_Wniosek_o_przyj_cia_I_Klasa_spoza_obwodu_.docx
za_nr_1_Wniosek_o_przyj_cia_dziecka_do_oddzia_u_i_kl.I.docx
Pobierz plik: za_nr_1_Wniosek_o_przyj_cia_dziecka_do_oddzia_u_i_kl.I.docx
kwiecień
2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
10.01.2020
UCHWAŁA NR XVII/157/2019 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określe...
03.04.2020
1. Zarządzenie Nr 19 - CETULA, RADAWA - pobierz     Załącznik do zarządzenia Nr 19 - po...
25 03
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021
Informacja   W związku z Koronowirusem w  Polsce rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych i klas I Szkół  Podstawowych na terenie Gminy Wiązownica odbywać się  będzie drogą mailową. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązownica zakładka (Oświata - Rekrutacja) i stronach internetowych Szkół Podstawowych ...
24 03
ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY WIĄZOWNICA
Przewodniczący Rady Gminy Wiązownica, zwołuje XIX Sesję Rady Gminy Wiązownica, która odbędzie się w dniu 30 marca  2020 r. ( poniedziałek ) o godzinie  9 00,   ...

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.