Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora
2020-12-03
Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora
 
1. Na czym polega program
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniora. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie dotyczy  usługę sprzątnięcia mieszkania). 
 
2. Jak długo realizowany jest program
Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r. 
 
3. Kto realizuje program w Twojej gminie
Za realizację programu odpowiada  Ośrodek pomocy społecznej w Twojej Gminie
 
4. Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.
 
5. Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.
 
6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
 
KROK 1.
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej
KROK 2.
 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.
KROK 3.
 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
KROK 4.
 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
 
PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!
 
7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych. 
 
8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.
 
9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy społecznej pod numerem: 16/622-36-70, lub 16/622-36-31 wew. 142, 111, 112,121.
Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11
 
Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.
Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.
Wspieraj Seniora
2020-12-03
Ogłoszenie
2020-05-07
Wprowadzone ograniczenia przemieszczania się ze względu na stan epidemii w szczególny sposób wpływa na los osób narażonych na przejawy przemocy domowej. W związku z tym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowało praktyczny poradnik zawierający wskazówki dla osób zagrożonych przemocą.

Poradnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii.

Jeśli doświadczasz przemocy albo słyszysz lub podejrzewasz, że komuś w twoim sąsiedztwie dzieje się krzywda koniecznie zadzwoń na policję - 997 lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy - 783 827 906.
Ogłoszenie
2020-05-07
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Komenda Powiatowa Policji uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol”, która umożliwia uzyskanie wsparcia i niezbędnej informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie internetowej  https://twojparasol.com/.

Ponadto na terenie Gminy został uruchomiony telefon zaufania dla ofiar przemocy domowej. Pomoc możesz uzyskać pod numerem telefonu: 783 827 906.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2017
2020-01-13
I n f o r m a c j a
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 skierowany dla mieszkańców Naszej Gminy przy współpracy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 PLN dla osoby w rodzinie.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy będą wydawać skierowania na nową edycję pomocy w formie żywności. Ilość skierowań ograniczona. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób niepełnosprawnych, samotnych, w podeszłym wieku oraz osób z rodzin niepełnych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu - z miesiąca w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.:
 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenie rodzinne i pielęgnacyjne,
 • renty i emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłat rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.
Ponadto w ramach pomocy żywnościowej prowadzone będą dodatkowe obowiązkowe działania tj. warsztaty dietetyczne, warsztaty kulinarne dla rodzin objętych wsparciem. Działania te realizowane będą na terenie Naszej Gminy.

 Wszelkie informacje dot. pomocy w formie żywności uzyskać można w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr telefonu 16 622 36 70 lub 16 622 36 31 wew. 111, 112, 121.
Apel
2019-12-06
W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych tj. obniżeniem temperatury Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wiązownicy jak co roku zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Wiązownica o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne, samotne, przewlekle chore, bezdomne, a także na rodziny niezaradne życiowo. Zima jest zawsze bardzo trudnym okresem dla tych osób. To właśnie w tym czasie, kiedy pojawiają się spadki temperatur wzrasta ryzyko zagrożenia zdrowia i życia osób pozostawionych bez środków do życia, pozbawionych jakiejkolwiek pomocy.

W szczególności apelujemy o zwrócenie uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a zwłaszcza o:
 • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia osób w okresie zimy,
 • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych,
 • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
 • udzielanie wsparcia osobom samotnym w starszym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w miarę własnych możliwości np. w ramach pomocy międzysąsiedzkiej.
 •  
Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, tel. 16 622 36 70, jak również zadzwonić na numer interwencyjny 112.

Jednocześnie informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatny numer informacyjno-koordynacyjny 987, pod którym osoby bezdomne lub potrzebujące pomocy mogą uzyskać informacje o placówkach udzielających pomocy.
Ogłoszenie
2019-11-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuje, że Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu przystępuje do Kampanii Przeciw Przemocy, pn.: „19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży” od 1 do 19 listopada 2019 r.
 
W ramach tej kampanii odbędą się w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 4, dyżury kuratorów zawodowych w punktach konsultacyjno-informacyjnych w dniach:
4 - 8 listopada,
12 - 15 listopada,
18 - 19 listopada 2019 r. w godzinach od 900 - 1400, p. 110, I p.
 
Ponadto w ramach kampanii odbędą się dyżury kuratorów zawodowych:

- z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w budynku Starostwa , ul. Jana Pawła II nr 17 , w dniach 4, 7, 13, 19 listopad 2019 r. w godzinach od 1000 – 1300;
 
- z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy w dniach 14 i 18 listopad 2019 r., w godzinach od 900 – 1200 w budynku Urzędu Gminy Wiązownicy, pok. nr 7.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownicy
Informacja
2019-07-17

 
Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019
 
Gmina Wiązownica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Strategicznym celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 13 777,50 zł.

Informacje dotyczące Programu udziela GOPS, tel.  16 622 32 70
czerwiec
2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
10.06.2024
...
22 03
XIII edycji Gminnego Konkursu „Pisanka i ozdoba wielkanocna”
W środę, 20 marca, w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom XIII edycji Gminnego Konkursu „Pisanka i ozdoba wielkanocna” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy oraz Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy. Patronat nad konkursem sprawował Wójt Gmin...
27 04
ZAPROSZENIE NA GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH I PATRIOTYCZNYCH
Serdecznie zapraszamy mieszkańców na Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych i Patriotycznych, w którym udział wezmą uczniowie szkół podstawowych z gminy Wiązownica oraz stowarzyszenie Młodzieżowe "Auxilium". Wydarzenie odbędzie się środę, 3 maja, o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy.   ...
21 06
DYSTRYBUCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W RAMACH PRIGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027
                Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wiązownicy informuje o rozpoczęciu z dniem  01 lipca 2024r przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu  dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Fundusze Europejskie na ...
18 06
SPRZEDAŻ WOZU STRAŻACKIEGO
🚒 Informujemy o możliwości zakupu wozu strażackiego, Jest to świetna okazja dla jednostek straży pożarniczej oraz firmy poszukującej sprawdzonego sprzętu gaśniczego.  Szczególy w ogłoszeniu 👉  TUTAJ       ...
  
imprez
kursy do radawy
mapa
sms
sesja gminy
odpady
strategia
KDR
500
ZIP
SIP_2
 
 

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.