Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2020-01-22
Zarządzenie Nr  4/2020
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 stycznia 2020 r.

 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej  z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu .

Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Ogłaszam nabór wniosków – ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu
  w Gminie Wiązownica w 2020 r.                                                           
 2. Przedmiotem naboru wniosków jest rozwój sportu w Gminie poprzez:                                
 1. poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wiązownica,    
 2. zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe,                                                                                           
 3. podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców uprawiających sport amatorsko oraz działających na terenie Gminy stowarzyszeń i klubów sportowych.
 1. Nabór będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr IV/18/2011  dnia 28  stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu  w Gminie Wiązownica, zwaną dalej Uchwałą.
 
§ 2.
 
 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami ( w zapieczętowanej kopercie
  z opisem, odpowiednio do zadania - ,, Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
  w miejscowości ………………”lub ,, Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego  ) należy złożyć w terminie do 29 stycznia 2020 r.  w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiązownicy do godz. 15.30                
 3. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do urzędu gminy.
 4. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.                        
 5. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.                               
 6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.                                   
 7. Wójt Gminy Wiązownica może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.
 
§ 3.
 
 1. Do wniosku należy dołączyć :
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę,
  2.  aktualny statut klubu sportowego,
  3. wykaz kadry szkoleniowej udokumentowany jej uprawnieniami,
  4.  oświadczenie, że oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
  5. oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno- prawnych.
 2. Dokumenty wyszczególnione w ust.1 należy dołączyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania.
 
§ 4.
 
 1. Maksymalna kwota środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru w poszczególnych miejscowościach GminyWiązownica to:
Kwota dotacji w zł Zadanie realizowane Rodzaj dotacji
 
 
250 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału  zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Wiązownica
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
58 000,00
 
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Szówsko
 
Celowa na zadanie zlecone
           
 
44 000,00
 
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Zapałów
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
50 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Piwoda
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
3 000,00
 
Organizacja różnych form
współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział
w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem
Szkolnego Związku Sportowego 
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
24 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
 w miejscowości Mołodycz
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
24 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Cetula
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
 
 
47 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Manasterz
 
Celowa na zadanie zlecone
 
§ 5.
 
Termin realizacji projektu – od daty podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.
§ 6.
 
Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki merytoryczne:
 1. Opisane w projekcie przedsięwzięcie winno być przeznaczone na dofinansowanie co najmniej jednego z poniższych wydatków, przeznaczonych na :
 2. przygotowanie wnioskodawcy do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
 • ilość drużyn uczestniczących w rozgrywkach (seniorów, juniorów, młodzików),
 • klasa rozgrywkowa (ilość spotkań w roku),
 • ilość zawodników trenujących,
 • ilość zajęć treningowych w tygodniu,
 • ilość spotkań turniejowych, gier kontrolnych.
  1. udział wnioskodawcy w rozgrywkach, zawodach, w tym kosztów: opłat związkowych
    (rejestracja, ubezpieczenie zawodników, składka członkowska, wpisowe, opłaty
                    regulaminowe – licencja), delegacji sędziowskich, transportu,  zbiorowego zawodników,  
                    zabezpieczenia medycznego, ochrony;
 • delegacje sędziowskie w rozbiciu dla wszystkich rozgrywek, turniejów i gier kontrolnych,
 • transport zbiorowy zawodników ( mecze ligowe, turniejowe, pucharowe),
 • transport zawodników na treningi, zwrot kosztów przejazdu,
 •  wyżywienie zawodników biorących udział w zawodach i turniejach sportowych (zakończenie sezonu),
 • udział własny w przewozach ( wolontariat), zwrot kosztów zakupu paliwa,
 • zabezpieczenie medyczne na zawodach,
 • ochrona ( mecze podwyższonego ryzyka - udział własny członków).
  1. szkolenie, w tym kosztów: wynagrodzeń wraz z pochodnymi szkoleniowców oraz trenerów; okresowych badań lekarskich zawodników, wody mineralnej, napojów gorących, stypendiów sportowych;
 • ilość uprawnionych trenerów instruktorów prowadzących szkolenia,
 • napoje zimne i gorące w czasie trwania rozgrywek, zawodów,
 • stypendia sportowe, nagrody i umowy amatorskie wg odrębnego regulaminu.
  1. utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;
 • wykaz prac wykonanych przez wolontariat ( zawodników),
 • użyczenie sprzętu porządkowego,
 • zakup wapna, nawozów, środków chwastobójczych,
 • zwrot kosztów paliwa,
 •  zakup sprzętu przeznaczonego do utrzymania porządku, konserwacja, naprawa,
 • środki czystości do utrzymania porządku w obiekcie sportowym,
 •  pranie strojów zawodników.
e)  zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników;
 •  asortyment, planowana ilość,
 • zakup sprzętu pomocniczego,
 • naprawa, konserwacja.
  1. obsługę księgową i biurową, utrzymanie rachunku bankowego, zakup artykułów biurowych, odprowadzenie należności podatkowych.
 1. O wysokości wnioskowanej dotacji celowej na zadanie zlecone decyduje:
  1. klasa rozgrywkowa,
  2. ilość drużyn w rozgrywkach
  3. ilość zawodników trenujących,
  4. obiekt sportowy.
 2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
  1. transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
  2. zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
  3. zobowiązania tego klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz kosztów obsługi zadłużenia,
  4. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy                      o udzielenie dotacji.
 3. Projektem winna być objęta drużyna lub indywidualni zawodnicy klubu sportowego nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Wiązownica prowadzi działalność sportową.
 4. Szkolenie zawodników objętych projektem powinny prowadzić wyłącznie osoby posiadające tytuły zawodowe trenera lub instruktora sportu.
§ 7.
 
 1. Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki finansowe:
  1. wskazane jest określenie w projekcie wielkości wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy, jaki chce wnieść wnioskodawca do realizacji projektu,
  2. przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji projektu powinna odpowiadać zakresowi rzeczowemu projektu.                                                                  
 2. Formę wypłaty dotacji przyznanej z budżetu stanowi przekazanie wnioskodawcy po podpisaniu umowy, środków na poczet dofinansowania kosztów realizacji projektu.           
 3. Dotacja jest przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.
 4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.                                                              
 § 8.
 
 1. Każdy ze zgłoszonych wniosków o dofinansowanie projektu, przed jego rozpatrzeniem, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych
  i Rodziny.
 2. W przypadku, gdy Komisja nie zaopiniuje przedłożonego jej wniosku o dofinansowanie
  w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, przyjmuje się, że nie wniosła ona żadnych zastrzeżeń.
 3. Po dokonaniu wyboru wniosku lub wniosków Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie zamieszczane w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy                          w Wiązownicy informację o wnioskodawcach, którym przyznał dotację wraz z podaniem kwot przyznanej dotacji, wskazując jednocześnie tytuł projektu. Ponadto w sposób określony wyżej podaje informację o projektach, które zostały odrzucone. Informację w zakresie jak wyżej Wójt przesyła na piśmie wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek.
 4. W przypadku, gdy dotacja została przyznana w mniejszej wysokości niż wnioskowana, przed zawarciem umowy Wójt uzgadnia z wnioskodawcą, któremu przyznał dotację zakres przedsięwzięcia uwzględniając przy tym wysokość przyznanej dotacji.

                                                                                                                               § 9.
 
 1. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe Wójt Gminy Wiązownica uwzględnia następujące kryteria:
  1. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wiązownica,
  2. wysokość środków budżetowych do rozdysponowania w ramach wezwania,
  3. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu(kosztorys projektu), w związku z zakresem rzeczowym projektu,
  4. zdolność realizacji przedsięwzięcia przez podmiot ubiegający się o dotację,
  5. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Wiązownica.      
§ 10.
 
 1. Dopuszcza się unieważnienie naboru i niezwłoczne rozwiązanie umowy na skutek:
  1. stwierdzenia naruszenia prawa przy składaniu wniosków lub w działalności wnioskodawcy,
  2. wystąpienia okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru wniosku, zawarcie
   i realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, lub narusza, pomniejsza, czy jest sprzeczne z interesami Gminy Wiązownica.
 
§ 11.
 
Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg naboru wniosków – ofert odpowiedzialny jest pracownik urzędu ds. oświaty i sportu.   
                                                          
§ 12.
                                                          
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu sportupobierz  
2.
 Rozliczenie wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu pobierz

 
 
 

 

Czytano: 152 razy
luty
2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2
3456
7
89
1011121314
15
16
1718192021
22
23
242526272829
10.01.2020
UCHWAŁA NR XVII/157/2019 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określe...
20.02.2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jarosławiu zaprasza producentów rolnych n...
06 02
Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Wiązownica, zwołuje XVII Sesję Rady Gminy Wiązownica, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r.  ( czwartek ) o godz. 900 w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica.   ...
04 02
Informacja o zwrocie podatku akcyzowego
INFORMACJA   Wójt Gminy Wiązownica informuje, iż wzorem lat ubiegłych producentom rolnym nadal przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Stawka zwrotu akcyzy pozostaje bez zmian. ...

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.