Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY O WYBORACH ŁAWNIKÓW ORAZ ZASADACH ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
2019-05-17
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY O WYBORACH ŁAWNIKÓW ORAZ ZASADACH ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
 
INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  O WYBORACH  ŁAWNIKÓW ORAZ  ZASADACH   ZGŁASZANIA  KANDYDATÓW
na kadencję 2020 – 2023
 
W związku z upływem w 2019 roku czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes  Sądu Okręgowego w  Przemyślu poinformował Radę Gminy o liczbie ławników na kadencję 2020-2023:
 
 - do Sądu Rejonowego w Jarosławiu      - 2  w tym  1 ławnika  w sprawach
    z zakresu prawa pracy
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133  z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693) informuję, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po terminie, tj. po 30 czerwca 2019 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
 ŁAWNIKIEM może być wybrany kto spełnia następujące warunki:
 
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
     co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
ŁAWNIKAMI  nie mogą być:
 
1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
     sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
     przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)  duchowni,
7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)  radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.
 
DO  ZGŁOSZENIA  KANDYDATA  NA  ŁAWNIKA  DOKONANEGO  NA  KARCIE ZGŁOSZENIA  DOŁĄCZA  SIĘ  NASTĘPUJĄCE  DOKUMENTY:
 
1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
      o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
      a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
      zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
      opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
      poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji
      ławnika,
 5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
      dowodu osobistego.
 Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
ZGŁOSZENIE  PRZEZ  STOWARZYSZENIE, ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ LUB ZAWODOWĄ ( REJESTROWĄ ):
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).
ZGŁOSZENIE PRZEZ OBYWATELI:
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
 
KOSZTY  ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZALĄCZNIKI   DO   KARTY  ZGŁOSZENIA  KANDYDATA  NA  ŁAWNIKA:
 
Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na ławnika.
Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA  
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica  w zamkniętych kopertach z dopiskiem  KANDYDAT  NA   ŁAWNIKA”  – w godzinach pracy Urzędu: od 730  do 1530 ,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 622 36-31 w. 26

Wszystkie  potrzebne do zgłoszenia druki  są  dostępne w Urzędzie Gminy Wiązownica
( pokój nr 20 ) i na stronie Internetowej urzędu.
 

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA POBIERZ
LISTA POPIERAJĄCYCH KANDYDATA POBIERZ
OŚWIADCZENIE KANDYDATA POBIERZ
 
                                                                                                                            Podpisał:
                                                                                                     
                                                                                   Zastępca Wójta Gminy Wiązownica
                                                                                                   Krzysztof Strent

 

Czytano: 1105 razy
maj
2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
29.05.2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię...
23 04
Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW przedłużony do 15 czerwca 2020 r.
Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW został przedłużony do 15 czerwca 2020 r. ...
29.05.2020
Wójt Gminy Wiązownica informuje mieszkańców Piwody, iż w dniu 2 czerwca br. będzie moż...
29 05
Informacja dotycząca wypłaty stypendium szkolnego
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w dniu 02.06.2020 r. będzie wypłacana Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Stypendium szkolne będzie wypłacane przelewem na konto (zgodnie ze złożoną dyspozycją) lub do odbioru w kasie Urzędu Gminy Wiązownica od godz. 12:00. ...
27 05
Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie pandemii
W związku z ogólnopolskim problemem zanieczyszczenia przestrzeni miejskich i wiejskich (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowanych w czasie pandemii, prezentujemy wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzany...

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.